Aristotle's: Metaphysics Beta (Oxford Symposium Aristotelicum)

Aristotle's: Metaphysics Beta (Oxford Symposium Aristotelicum)

Aristotle's: Metaphysics Beta (Oxford Symposium Aristotelicum)