Protease aus Calotropis gigantea Linn.: Kinetik und thermodynamische Aspekte

Protease aus Calotropis gigantea Linn.: Kinetik und thermodynamische Aspekte

Protease aus Calotropis gigantea Linn.: Kinetik und thermodynamische Aspekte