Schelomo / Kol Nidrei

Schelomo / Kol Nidrei

発売日: 1991-07-05, CD, RCA