Harlem's Manhattan

Harlem's Manhattan

CD, Giants of Jazz (Ita)