Shostakovich: String Quartet No.5, 6, 7

Shostakovich: String Quartet No.5, 6, 7

CD, Melodiya