Welte-Mignon Piano Rolls 3

Welte-Mignon Piano Rolls 3

CD, Naxos